Plan-de-CAMpagne zawiera 20 modułów. W jego skład wchodzą podstawowe elementy takie jak przygotowanie technologii, kalkulacje, zarządzanie produktem, oraz rejestrowanie produktu. Program może zostać rozszerzony o moduły logistyki, planowania, zarządzania relacjami, certyfikowania materiałów itd.Moduły programu Plan-de-CAMpagne do zarządzania i planowania produkcji

 

 

Wykaz modułów Plan-de-CAMpagne:

1.    Moduł podstawowy:

Moduł podstawowy to baza, na której następnie budowana może być dalsza struktura programu, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Pozwala na tworzenie prostych kalkulacji, tworzenie dokumentów takich jak listy ofertowe lub raporty zakończenia produkcji. Umożliwia przekazanie zlecenia na produkcje oraz podgląd obciążeń stanowisk. Dodatkowo uzyskać można przewodniki produkcyjne lub graficzny harmonogram czasu pracy pracowników.

Kalkulacja (wycena produktu, tworzenie technologii wykonania)

Kalkulacja zawiera informacje na temat technologii wytwarzania danego wyrobu oraz materiały konieczne do jego wykonania. W prosty sposób można dokonać wyceny produktu biorąc pod uwagę głównie czas pracy maszyny/pracownika oraz koszt materiałów. Możliwe jest tworzenie projektu, składającego się z jednej lub kilku kalkulacji, materiałów oraz artykułów.

Moduł podstawowy – tworzenie kalkulacji w programie Plan-de-CAMpagneTworzenie kalkulacji

W celu uzyskania kalkulacji, należy utworzyć listę odpowiednich operacji technologicznych, wykorzystywanych materiałów i ewentualnie kooperacji wykonywanych na zewnątrz firmy w ramach zlecenia. Warto również zdefiniować kontrahentów, z którymi najczęściej nawiązywana jest współpraca. Raz wprowadzone dane mogą być wykorzystywane w każdej kolejnej kalkulacji, co znacznie przyspiesza pracę. W Plan-de-CAMpagne nie jest wymagane wypełnienie wszystkich pól kalkulacji, lecz skrupulatne uzupełnianie, co daje wiele korzyści w dalszej pracy nad zamówieniem.

Kontrahenci

Tabela, w której gromadzone są na bieżąco dane, dotyczące kontaktów przedsiębiorstwa, zarówno klientów jak i dostawców. Znaleźć można informacje na temat adresu dostawy czy numeru konta klienta bądź dostawcy.

Typ materiału

Materiał dodawany jest do kalkulacji w celu wykonania poprawnego oszacowania kosztów oraz docelowo do ustalenia prawidłowej ceny sprzedaży. Możliwa jest także opcja samodzielnego „zbudowania materiału” przez użytkownika. Podczas gdy materiał nie znajduje się w magazynie, pomocna okazuję się funkcja Exoot, przez którą bezpośrednio wprowadzane są przez użytkownika informacje o materiale.

Moduł podstawowy – operacje wewnętrzne w tabeli programu Plan-de-CAMpagneOperacje

Dostępny są 3 typy operacji:

 • Operacje wewnętrzne – obejmujące wyłącznie działalność wewnętrzną przedsiębiorstwa
 • Operacje zlecenia – stosowane w sytuacji, gdy konieczne jest wykonanie obróbki poza przedsiębiorstwem w ramach zlecenia
 • Dodatkowy koszt – związany np. z zakupem narzędzi

Operacje dodawane są w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Dodaj operację”, lub też poprzez menu główne „Edycja – Dodaj operacje”.

Ofertowanie (list ofertowy, potwierdzenie zamówienia)

Automatyczne generowanie oferty dla klienta zwierającej dowolną ilość kalkulacji. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia potwierdzenia zamówienia, na podstawie dostępnych szablonów.
Mając przygotowaną kalkulację w bardzo łatwy i szybki sposób można utworzyć ofertę dla klienta lub też potwierdzenia zamówienia.  W tym celu należy stworzyć projekt, a następnie dodać do niego wcześniej przygotowaną kalkulację. W oknie projektu należy zdefiniować terminy takie jak: data dostawy, termin ważności oferty oraz informacje dotyczące, np. warunków dostawy.
W projekcie widoczna jest informacja na temat aktualnej marży dotyczącej danego produktu/kalkulacji. Dzięki temu prowadząc negocjacje handlowe możliwa jest ciągła kontrola rentowności zleceń.
W celu wygenerowania oferty lub potwierdzenia dla klienta należy przejść do zakładki Listy i utworzyć nowy list ofertowy.  Użytkownik może wykorzystać wcześniej przygotowane szablony, a także dowolnie dopisywać dodatkowe informacje do wygenerowanej oferty.
Wszystkie zmiany w produkcji lub zmiany w ofercie wynikające z negocjacji handlowych zachowane zostają w bazie danych, jako kolejne przedruki, aby łatwo można było je odtworzyć.

Moduł podstawowy – list ofertowy w programie Plan-de-CAMpagne, utworzony na podstawie gotowego szablonu do ofertowaniaPodgląd obciążeń stanowisk

Uzyskanie podglądów z każdego poziomu programu, które zawierają informacje na temat szacowania, pracy w toku, obciążeń stanowisk itp. Ich uruchomienie odbywa się w bardzo prosty sposób, poprzez wciśnięcie jednego klawisza.
Za pomocą podglądu obciążeń stanowisk, użytkownik może w każdej chwili kontrolować dane stanowisko pod względem wykonywanej na nim pracy. Na podglądzie widoczne są wszystkie wykonywane na nim operacje wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia. Pozwala to na ewentualne wprowadzanie zmian.

Przekazanie na produkcję

Nadanie numeru produkcyjnego oraz przekazanie na produkcję odbywa się po zaakceptowaniu oferty przez klienta.
Produkcja powinna zostać rozpoczęta jak najszybciej po otrzymaniu zamówienia. W tym celu należy nadać numer produkcyjny dla tworzonej kalkulacji. Jego nadanie skutkuje w:

 • rezerwacjach magazynowych
 • liniach zakupów
 • liniach planowania
 • wewnętrznych zamówieniach produkcyjnych

Powyższe czynności są realizowane automatycznie, co pozwala na dokładniejsze zaplanowanie produkcji oraz uniknięcie ewentualnych pomyłek związanych z ręcznym zamawianiem materiałów.
Należy pamiętać, że po nadaniu numeru produkcyjnego, modyfikacja daty zakończenia produkcji jest utrudniona. Wynika to z trybu automatycznych rezerwacji magazynowych, linii zakupów i planowania. Aby w takim przypadku zmienić datę zakończenia produkcji, należy w pierwszej kolejności utworzyć specjalny kod raportu, z unikatowym numerem. Zatem w sytuacji, gdy nie ma pewności, czy dane zlecenie dojdzie do realizacji, należy dokonać wstępnej rezerwacji numeru dla danego zlecenia. Taka decyzja nie pociąga za sobą jeszcze konsekwencji w postaci automatycznych zamówień.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogram produkcji dotyczy planu związanego z wyprodukowaniem w określonym czasie danej ilości towaru. Głównym celem tworzenia takiego harmonogramu jest dotrzymanie terminów zakończenia produkcji, możliwie bez opóźnień. Harmonogram pozwala na rozsądne wykorzystanie zasobów danej firmy.

Ręczna rejestracja czasów pracy

Rejestracja czasów pracy polega kontrolowaniu obecności pracowników w danej firmie. Dodatkowo istnieje możliwość rejestrowania kolejno wykonywanych operacji w ramach danego zlecenia.

Czasy można rejestrować za pomocą planów tygodniowych, rocznych lub czasów pośrednich:

 • plany tygodniowe – zawierają czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy.  Pomocne zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada kilka działów, różniących się pomiędzy sobą przypisaną liczbą godzin pracy
 • plany roczne – wskazują, które plany tygodniowe stosowane są dla poszczególnych działów. Mogą zostać umieszczone w tabeli pracowników i posłużyć w celu określenia czasu pracy przypisanego do konkretnego pracownika
 • czasy pośrednie – służą do zliczania pośrednich czasów, czyli takich, które nie są związane z zamówieniem produkcyjnym. W systemie zdefiniowanych zostało 10 czasów pośrednich.  Istnieje możliwość zdefiniowania własnych, jednak, aby je wprowadzić należy wcześniej usunąć te istniejące już w systemie
Porównywanie czasów/kosztów zadanych przez technologa z czasami/kosztami rzeczywistymi

Koszty zadane przez technologa nie zawsze są zgodne z kosztami rzeczywistymi. Często zdarza się, że w trakcie produkcji pojawiają się koszty dodatkowe np. związane z oprzyrządowaniem. Możliwa jest wtedy szybka rekalkulacja, czyli zmiana kosztów wprowadzonych na początku.

Koszty rzeczywiste stanowią sumę nakładu czasu pracy maszyny, człowieka i całkowitą ilość kosztów materiałów oraz zleceń wewnętrznych.

Rekalkulacja odbywa się za pośrednictwem wprowadzania czasów produkcji w module rejestracji czasów.

Status zarządzania

Podczas przebiegu realizacji zlecenia w programie Plan-de-CAMpagne istnieje określona ilość etapów, przez które musi przejść zamówienie, aby zostało zrealizowane. Postęp realizacji zlecenia zapisywany jest automatycznie poprzez przyznawanie kolejnych statusów.
Każdy etap produkcji posiada unikalny status, dzięki czemu możliwe jest dowolne filtrowanie informacji i wyświetlanie tych, których status odpowiada wybranej wartości. Mimo, iż statusy nadawane są automatycznie przez system, istnieje także możliwość ręcznej modyfikacji statusu dla danej kalkulacji. Przykładowe statusy to: praca nad kalkulacją, kalkulacja czeka na potwierdzenia lub wygenerowany list ofertowy, itd.

Raportowanie zakończenia produkcji

Zakończenie produkcji to moment, w którym wszystkie czynności związane z wytworzeniem danego wyrobu zostaną zakończone. Plan-de-CAMpagne umożliwia stworzenie raportów z przebiegu całej produkcji oraz poszczególnych jej operacji. Na tej podstawie użytkownik ma wgląd do tego, czy wszystkie czynności odbyły się zgodnie z planem oraz w określonym czasie.

Harmonogram graficzny pracy pracowników

Sposób, w jaki tworzony jest plan pracy pracowników jest ważnym aspektem, ponieważ często w firmie potrzebne są informacje na temat tego, czy dana osoba jest aktualnie w pracy. Plan-de-CAMpagne oferuje utworzenie takich harmonogramów w bardzo czytelny i przejrzysty sposób. Dodatkowo można wyszczególnić czynności, które powinien wykonywać w danym momencie pracownik.

Edytor szablonów (przewodniki produkcyjne, oferty, zestawienia tabel, raport etc.)

Możliwość korzystania z edytora szablonów jest dużym uproszczeniem, jeżeli chodzi o generowanie ofert, zestawień czy raportów. Wybierając jeden z wielu gotowych szablonów, użytkownik jest w stanie jednym kliknięciem stworzyć np. ofertę dla klienta, w oparciu o wcześniej już wprowadzone dane. W ten sam sposób otrzymać można przewodniki produkcyjne,  zawierające wszystkie potrzebne informacje dotyczące zlecenia.

Przewodniki produkcyjne drukowane są w celu prostego i sprawnego przekazania pracownikom produkcyjnym informacji na temat technologii wykonania, wykorzystywanych surowców a także rysunków detali.  Dodatkowo przewodniki uzupełniane zostają kodami kreskowymi, zawierającymi wszystkie istotne informacje pomagające w identyfikacji zlecenia oraz kontroli postępu realizacji zleceń.

Podglądy pracy w toku, rekalkulacji, materiałowe, obecności pracowników, obciążeń

Plan-de-CAMpagne pozwala na wszelkiego rodzaju podglądy na każdym etapie planowania oraz przebiegu produkcji. Funkcja ta jest bardzo pomocna, gdyż w prosty sposób użytkownik ma dostęp do przejrzyście przedstawionych informacji.

Najczęściej tworzone podglądy dotyczą:

 • szacowań/przeliczeń (całkowitych i szczegółowych)
 • pracy w toku
 • obciążeń
 • schematów dostaw

Aby uzyskać taki podgląd należy wybrać typ danych, dla których ma być wygenerowane zestawienie, następnie wybrać zakres informacji mających docelowo znaleźć się na podglądzie.

2. Moduł logistyki

Rozbudowa funkcjonalności systemu o moduł logistyczny umożliwia zarządzanie magazynem, zaopatrzeniem oraz działem handlowym. Pozwala na szybkie i proste tworzenie rezerwacji materiałów, przyjęcia magazynowe lub fakturowanie.

Moduł logistyki – skanowanie i wprowadzanie do programu Plan-de-CAMpagne dostarczonych na magazyn materiałów oraz wykonanych na produkcji gotowych elementówZarządzanie magazynem

Odpowiednie zarządzanie pozwala na dostarczenie surowców potrzebnych do realizacji zleceń produkcyjnych w odpowiednim czasie. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ wpływa na realizacje zlecenia w zamierzonym terminie oraz zgodnie z wymaganiami klienta.

Ponadto pracę nad danym zleceniem ułatwia możliwość skanowania dostarczanych na magazyn materiałów potrzebnych do produkcji. Po wykonaniu danego elementu, który ma trafić na magazyn lub też bezpośrednio do klienta, jest on skanowany a jego status zmienia się na zamknięty.

Rezerwacje materiałów

Lista materiałów zawarta jest w tabeli, za pomocą której użytkownik systemu Plan-de-CAMpagne z łatwością znajdzie informacje na temat zarezerwowanych materiałów dla obecnej produkcji. W sposób szczegółowy określić można indeks materiału, a także ilość przypisaną do konkretnego numeru kalkulacji oraz numeru produkcyjnego. Dodatkowo wyszukać można informacje dotyczące kontrahenta oraz wielkości i opisu zamówienia ( ilości zamawianych elementów).

Tabela rezerwacji jest uzupełniana automatycznie, po nadaniu numeru produkcyjnego dla danej kalkulacji.

W momencie pobrania materiału do produkcji, zostaje on potrącony, przez co automatycznie następuje:

 • zmiana stanów magazynowych
 • raportowanie materiału, jako gotowy i zapisanie w kosztach rzeczywistych kalkulacji
 • utworzenie nowej linii w „historii materiału”
 • usunięcie rezerwacji towaru z tabeli rezerwacji

Potrącenie taki może być także wykonane ręcznie przez użytkownika, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy odpowiedniej linii w tabeli i wybranie opcji „potrąć”. Istnieje także możliwość potrącenia od razu większej ilości materiału, w przypadku, gdy ten sam materiał wykorzystywany był do kilku różnych zamówień.

Może zdarzyć się sytuacja, że zużyte zostanie więcej materiału niż potrzebne było do zamówienia. Należy wtedy zmienić ilość potrącanego materiału w tabeli „rezerwacje materiału”. Odbywa się to w prosty sposób poprzez bezpośrednie wpisanie ilości materiału do potrącenia.

Produkcja na własne magazyny (wewnętrzna)

W przypadku produkcji wewnętrznej uzyskane produkty pozostają na magazynie – nie są wysyłane do klienta. Produkty takie także wprowadzane są do systemu, gdzie można sprawdzać ich stan, jednak oznaczone są jako materiał magazynowy.

Moduł logistyki – tabela zakupów utworzona w programie Plan-de-CAMpagne, zawierająca opis materiału, numer kalkulacji, numer zakupu a także ilość i numer produkcjiZamówienia zakupów, wysyłki do kooperantów

Zamówienie zakupu jest kombinacją zamówienia jednej lub wielu linii zakupów. Zawiera wszystkie zapotrzebowania zakupu materiałów magazynowych (surowce do produkcji, artykuły, itd.) oraz materiałów nie magazynowych wykorzystywanych jednorazowo na potrzeby konkretnego zlecenia produkcyjnego.

Linia zakupu tworzona jest automatycznie, po nadaniu numeru produkcyjnego lub ręcznie przez użytkownika. Poprzez dwukrotne kliknięcie na danej linii, wyświetlane zostają wszystkie informacje dotyczące zakupu.

Linie zakupu mogą być zdefiniowane jako:

 • materiał – kupowany bezpośrednio pod zamówienie
 • materiał magazynowy – kupowany na magazyn
 • kooperacja – zamówienie zlecenia.

Zawsze przed utworzeniem zamówienia zakupu musi zostać utworzona linia zakupu. W Plan-de-CAMpagne może być utworzona kilkoma metodami:

 • zamówienie z tabeli zakupów
 • bezpośrednie utworzenia zamówienia
 • zamówienie „dodatkowego” materiału
 • zamówienie materiału/kooperacji dla zlecenia produkcyjnego
 • kalkulacja z zarezerwowanym numerem produkcyjnym.

Wybór metody należy do użytkownika, jednak zamawianie wprost z tabeli zakupów jest jedną z prostszych metod.

Linię przypomnienia w łatwy sposób przetwarza się na zamówienie do dostawcy. Wykorzystując odpowiednie filtrowanie tabeli można generować zbiorcze zamówienia do dostawców.

Dodatkowo w tabeli zakupu znajdują się informację na temat dostaw wcześniej zamawianych materiałów oraz wprowadzanych faktur.

W sytuacji, gdy linią zakupu jest kooperacja, materiały należy przesłać do kooperanta. Informacje te mogą być przechowywane w systemie Plan-de-CAMpagne, jako zlecenia wysyłki.

Moduł logistyki – tabela programu Plan-de-CAMpagne, zawierająca wykaz materiałów dostępnych na magazynie  Przyjęcia magazynowe (zwroty, raporty odrzuceń)

Na podstawie utworzonych w tabeli zakupu zamówień na surowce lub towary, tworzone są w tabeli przyjęć zewnętrznych linie określające nadchodzące towary. Dzięki temu istnieje ścisłe powiązanie linii zamówienia z przyjęciami zewnętrznymi. W chwili dostawy magazynier w bardzo prosty sposób na podstawie posiadanych w tabeli przyjęć towarów informacji odnajduje odpowiednią linię, dla której wprowadza odpowiadające przyjmowanemu towarowi informacje. Jedną z najważniejszych jest przyjęta ilość.

Dzięki zastosowaniu w systemie Plan-de-CAMpagne zaawansowanych przeliczników towary można wprowadzać w różnych jednostkach, ponieważ system automatycznie przeliczy je na jednostkę odpowiadającą zamówieniu. Istnieje możliwość przyjmowania części dostaw oraz raportowania kontroli jakości przyjmowanych surowców. Dodatkowo rozbudowując system Plan-de-CAMpagne o funkcjonalność modułu certyfikatów istnieje możliwość przypisania certyfikatów materiałowych oraz numerów seryjnych przyjmowanym artykułom.

Fakturowanie zakupów

Użytkownik Plan-de-CAMpagne ma możliwość fakturowania zakupów. Wybiera dowolnie rozliczanie faktur na bazie linii zakupu lub też na bazie otrzymanych produktów.

Centrum kontroli (wgląd w stan produkcji)

Centrum kontroli to jedna z głównych tabeli systemu Plan-de-CAMpagne, w której użytkownik znajdzie zestawienie wszystkich informacji istotnych dla postępu realizacji zleceń. Oprócz informacji na temat numeru produkcji, produkowanej ilości, daty dostawy czy opisu produkowanego elementu sprawdzić można aktualny status zlecenia, informację dotyczącą wydruku przewodników produkcyjnych oraz postęp realizowanych zamówień dotyczących surowców czy też kooperacji. Wszystkie te informacje przedstawione są w bardzo przejrzysty sposób z wykorzystaniem różnokolorowych kontrolek.

Listy przewozowe (WZ)

W momencie utworzenia raportu zakończenia produkcji można wygenerować dokument wydania zewnętrznego dotyczący wyprodukowanej ilości. Istnieje możliwość generowania wydań częściowych. System Plan-de-CAMpagne nadzoruje wszystkie wydania wyprodukowanych elementów w obrębie zlecenia, dzięki czemu kontrolowany jest stan ilości dostarczonych produktów oraz ilości produktów do dostarczenia. Eliminuje to możliwość popełnienia pomyłki podczas realizacji zlecenia i wysyłki produktów do klienta.

Fakturowanie produkcji

Końcowym etapem każdego zamówienia jest wygenerowanie faktury sprzedaży dotyczącej wyprodukowanych i wysłanych do klienta produktów. Dzięki wbudowanej funkcjonalności systemu szybko odnaleźć można wszystkie możliwe do zafakturowania linie w obrębie danego klienta i utworzyć fakturę na konkretne zlecenie bądź też fakturę zbiorczą. Łatwe wprowadzanie spływających płatności pozwala na ciągłą kontrolę zaległości płatniczych poszczególnych klientów.

Wózki widłowe, znajdujące się na magazynie służące do przewozu materiałów na produkcję oraz gotowych elementów na magazyn zgodnie z harmonogramem produkcji

Prognozy i zamówienia okresowe

Ze względu na to, że pewne produkty z magazynu będą sprzedawane, ważne jest określenie minimum materiału oraz definicja, kiedy nowy produkt powinien zostać wyprodukowany. Mając określone minimum, użytkownik nie musi martwić się o to, że na magazynie zabraknie jakiegoś typu materiału lub produktu. Plan-de-CAMpagne posiada narzędzie do tego typu ustawień, należy jednak pamiętać, aby określić minimum na racjonalnym poziomie, tak, aby nie doprowadzić do zbyt dużego nagromadzenia się materiału na magazynie.

 

3. Planowanie produkcji

Poprzez planowanie produkcji, firma jest w stanie rozwiązać większość problemów produkcyjnych. W Plan-de-CAMpagne istnieje szereg narzędzi ułatwiających opracowanie strategii produkcyjnych. Moduł ten pozwala na eliminację niepotrzebnych przezbrojeń maszyny oraz redukcję nieefektywnego zagospodarowania czasu pracy pracownika. Możliwe jest również wygenerowanie listy zadań na daną maszynę lub dla danego pracownika na określony przedział czasowy.

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności modułu planowania produkcji oraz zaawansowanym algorytmom obliczeniowym można w bardzo łatwy i intuicyjny sposób zaplanować szczegółowo produkcję.

Planowanie produkcji za pomocą narzędzi programu do zarządzania produkcją takich jak tablica planowania oraz wykres Gantta

Tablica planowania

Centrum modułu planowania szczegółowego. Wszystkie operacje są planowane na tablicy. Jednocześnie obserwować można wydajności poszczególnych stanowisk oraz już zaplanowanych operacji.

Definiowanie gniazd pracy

Przed rozpoczęciem właściwej pracy z użyciem modułu planowania, podstawowe ustawienia modułu muszą zostać zdefiniowane. Planowanie opiera się o definicję gniazd.

Gniazdo – jedna lub większa ilość maszyn, bądź ludzi przypisanych do wykonywania pewnej operacji. W rzeczywistości gniazdem jest stanowisko lub osoba. Gniazda powinny być tak zdefiniowane, aby jak najbardziej przypominały rzeczywistość w odniesieniu do maszyn oraz pracowników.

Główną uwagę należy zwrócić na to, do kogo lub do czego odnoszą się opisane operacje. Przykładowo: dla gniazda „prace warsztatowe” zostanie przypisana jedna lub więcej osób, podczas gdy gniazdo frezarek CNC zawierać będzie w sobie maszynę frezarską CNC. Innymi słowy: co wyznacza wolne moce przerobowe gniazd produkcyjnych?

Jedna operacja może być często wykonywana w kilku gniazdach, natomiast wiele operacji może być wykonywanych w jednym gnieździe.

Planowanie produkcji – przewodnik produkcyjny zawierający numer produkcji, datę dostawy materiały oraz zastosowane technologie Czytelny podgląd obciążeń (dzienny/tygodniowy/miesięczny)

Poprzez tablicę planowania, dostępną w module szczegółowym, użytkownik ma możliwość czytelnego podglądu obciążeń na dany dzień, tydzień lub też miesiąc, w zależności od potrzeb.

Po lewej stronie ekranu widoczne są zaplanowane już zamówienia. Po dwukrotnym kliknięciu w wybrane zlecenie zostaje ono otwarte w kalkulacji oraz automatycznie podświetlone na tablicy planowania.

Po zaznaczeniu wybranej operacji na tablicy planowania, pozostałe operacje również zostają podświetlone, co umożliwia jasny obraz tylko i wyłącznie jednego zamówienia.

Z prawej strony zaplanowanych zleceń znajdują się wszystkie gniazda produkcyjne, a każde z nich oddzielone poziomą linią.

Planowanie pracy na maszynach

Przed rozpoczęciem planowania do poszczególnych gniazd powinna zostać dodana wydajność (na poszczególne dni).

Podczas definiowania stanowisk zostaje automatycznie dodana standardowa wydajność. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie przypisać wydajności zbyt dużej liczbie dni, gdyż może to spowodować dłuższy proces wczytywania i zapisywania tablicy planowania.

Z powodu przyczyn losowych, takich jak choroba pracownika, awaria lub konserwacja maszyny konieczna okazuje się zmiana już zdefiniowanych wydajności.

Planista ma możliwość dodania lub zmienienia już istniejącej wydajności dla określonego przedziału tygodni. W rzeczywistości osoba/maszyna nie jest dostępna przez 100% czasu pracy. Plan-de-CAMpagne zapewnia możliwość zdefiniowania różnych wydajności dla maszyn i osób.

Generowanie listy zadań w poszczególnych gniazdach (dla pracownika lub maszyny)

Lista zadań używana jest w celu pokazania ścieżki postępowania na hali produkcyjnej.

Lista ta daje podgląd wszystkich operacji i stanowisk, na których zostały one zaplanowane, dzień po dniu. Dzięki tej opcji kierownik produkcji wie, jakie operacje są przewidziane do wykonania w danym dniu.

Przed użyciem lista zadań musi zostać skonfigurowana. Aby to uczynić należy przejść do tablicy planowania, a następnie poprzez główne menu: ‘Edycja/Wygeneruj listę zadań’:

Należy ustalić, które gniazdo ma zostać pokazane na liście. Istnieje także możliwość podania liczby dni, dla których ma zostać wygenerowany podgląd.

Zaznaczenie opcji ‘Domyślnie’ powoduje przypisanie ustawień, jako standardowych.

Po wybraniu przycisku OK lista zadań jest generowana.

Wykres Gantta w programie Plan-de-CAMpagne, czyli przedstawienie planu produkcji w formie graficznej Plan pracy na wykresie Gantta

Wykres Gantta to sposób przedstawienia planu produkcji w formie graficznej. Kolumny oznaczają jednostki czasu, natomiast wiersze zawierają stanowiska pracy. Z grafu łatwo można odszukać termin rozpoczęcia oraz zakończenia danej czynności, a także widoczne są inne zbiegające się z nią zadania.

Planowanie produkcji automatyczne, półautomatyczne i ręczne

W Plan-de-CAMpagne, zamówienia produkcji mogą zostać zaplanowane w szczegółowy sposób.

Moduł planowania szczegółowego w systemie Plan-de-CAMpagne opiera się o trzy sposoby planowania:

 • ręczną
 • półautomatyczną (jedno zamówienie na raz)
 • automatyczną

Podczas planowania automatycznego system podpowiada nam najkorzystniejsze rozłożenie zamówień biorąc pod uwagę datę dostawy oraz nadane priorytety.

Tablica planowania w Plan-de-CAMpagne, umożliwiająca planowanie ręczne, półautomatyczne lub automatyczne

Planowanie półautomatyczne jest podobne do automatycznego, jednak realizuje tylko jedno zamówienie na raz. Metoda ta powinna być wykorzystywana w momencie, kiedy chcemy zaplanować nowe zlecenie nie zmieniając już rozplanowanych. Kiedy zamówienie zostanie usunięte może być na nowo zaplanowane metodą półautomatyczną.

W planowaniu półautomatycznym i automatycznym istnieją dwie metody, których wybór powinien opierać się o warunki panujące w przedsiębiorstwie.

JIT – Planowanie Just in Time. Ta metoda planowania w pierwszej kolejności uwzględnia datę dostawy i polega na planowaniu wstecz. Produkcja powinna zostać ukończona przed datą dostawy.

SPT – Shortest processing time. Najkrótszy czas obsługiwania. Metoda ta polega na planowaniu od wyznaczonej daty. Chodzi o jak najszybsze zakończenie produkcji.

Planowanie ręczne jest najbardziej czasochłonną metodą, dlatego najrzadziej wybieraną. Jednakże system automatycznie informuje o błędach w planowaniu oraz podpowiada możliwe do wykorzystania stanowiska.

Dzięki metodzie planowania ręcznego planista dokładnie wie, co dzieje się na tablicy planowania, ponieważ system nie ustala wszystkich operacji automatycznie. W praktyce planowanie ręczne może być stosowane do małych zmian w planowaniu automatycznym.

Dzięki opcji czyszczenia planowania operacje już uruchomione zostają skrócone o zarejestrowane czasy. Zamówienia, które zostały wewnętrznie zaraportowane jako gotowe są usuwane z tabeli planowania. W ten sposób planista widzi zmiany w postępowaniu zamówień oraz odzyskiwane wydajności stanowisk dla nowych zleceń.

Priorytety w zleceniach

Jeżeli operacja jest połączona z kilkoma stanowiskami to znaczy, że może być wykonywana w większej ilości gniazd. Kiedy operacja zostanie zaznaczona w środkowej kolumnie, wszystkie połączone z nią gniazda będą wyświetlone z prawej strony. Dzięki umieszczonym strzałką istnieje możliwość ustalenia priorytetu przypisania gniazda. Gniazdo znajdujące się na górze listy ma najwyższy priorytet.

Priorytet ustala kolejność planowania podczas automatycznego planowania. Zamówienia z niskim priorytetem mają mniejszą szansę realizacji w oczekiwanym terminie, niż zlecenie z priorytetem wysokim bądź krytycznym.

Priorytet zlecenia może być ustawiony jeszcze przez trafieniem zamówienia do tabeli planowania. Oczywiście w dowolnej chwili może być zmieniony, nawet, gdy zamówienie zostanie już zaplanowane.

Możliwość określenia daty dostawy na podstawie wolnych obciążeń

Jeżeli materiał jest magazynowany to znaczy, że system zakłada, iż stany materiałowe są wystarczające. Magazyny zewnętrzne nie są brane pod uwagę.

Jednak materiały nie magazynowane będą uwzględniane. System wyliczy ich czas dostawy na podstawie informacji zawartej w tabeli materiałowej. Operacje będą zaplanowane jak tylko materiały (potrzebne do operacji) zostaną dostarczone na magazyn.

4. Moduł CRM

CRM (Customer Relation Management) wchodzący w skład pakietu Plan-de-CAMpagne, to narzędzie pozwalające prawidłowo zarządzać relacjami z klientami. Moduł CRM pomaga w planowaniu kontaktów, gromadzeniu informacji odnośnie przeprowadzonych spotkań, rozmów telefonicznych oraz przypisywaniu określonych zadań pracownikom. Za jego pomocą możliwa jest obsługa klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów a także harmonogramowanie zadań oraz rejestrację zakończonych czynności, a także powiązanie plików, dokumentów oraz projektów z określonym kontaktem lub zadaniem

Planowanie działań dla pracowników

Kierownik produkcji ma za zadanie ustalenie planu działania dla swoich pracowników. Posługując się Plan-de-CAMpagne może odbyć się to w prostszy sposób, dzięki narzędziom dostępnym w module CRM i integracji z innymi modułami. Widząc poszczególne operacje dla danego zlecenia i wszystkie szczegóły z nimi związane, łatwiej przydzielić odpowiednie osoby do konkretnych działań.

Kalendarz zadań (planowanie własnego grafiku pracy o
raz wgląd w grafik innych osób)

CRM kalendarz pozwala centralne administrowanie kalendarzami wszystkich pracowników. Umożliwia zarządzanie spotkaniami oraz planowanie rozmowami telefonicznymi, a także przypisanie opcji kalendarza do projektów, kalkulacji oraz kontaktów.

W kalendarzu można wprowadzać „Spotkania”, „Zadania” lub „Przypomnienia telefoniczne”. Po wybraniu jednej z opcji, należy:

 • wpisać podstawowe dane
 • wybrać osoby kontaktowe
 • połączyć z obiektem projektu, relacją lub usługą.

Aby zobaczyć zmiany wprowadzone przez innych użytkowników, wy

starczy odświeżyć stronę.

Możliwe jest wyświetlanie kalendarza według dnia, tygodnia lub miesiąca, w zależności od potrzeb użytkownika. Użytkownik ustala również, z jaką częstotliwością dany punkt kalendarza ma się powtarzać. Dostępny jest cykl dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny.

Dodatkowo można ustawić przypomnienie o danym punkcie kalendarza dla określonych pracowników.

Poprzez zakładkę „Uzupełnienia” można zamieszczać załączniki do danego punktu. Wszystkie wysłane i odebrane wiadomości dostępne są w tabeli „Wiadomości – podgląd”

Wysyłanie wiadomości między użytkownikami systemu

CRM wiadomości sprawia, że komunikacja pomiędzy użytkownikami Plan-de- CAMpagne jest znacznie łatwiejsza. Poprzez krótkie wiadomości tekstowe, można zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi odnośnie różnego rodzaju problemów firmy. W porównaniu ze zwykłą pocztą e-mail lub innymi metodami przesyłania wiadomości w tym module Plan-de-CAMpagne ma taką zaletę, że można je połączyć z projektami, kalkulacjami i kontaktami.

Aby wysłać wiadomość wystarczy wybrać opcję wysyłania nowej wiadomości, wpisać adresata oraz tekst wiadomości, dodając w ramach potrzeb odpowiedni załącznik(kalkulację, projekt itp.)

Możliwe jest także przesłanie wiadomości w formie e-maili do klienta. Należy jednak pamiętać o poprawnym wypełnieniu danych kontaktowych w pliku Relacje.

Plan-de-CAMpagne poprzez przypisywanie wiadomości do kalkulacji, projektów i kontaktów daje dwie duże korzyści:

 • większą przejrzystość wiadomości dla odbiorcy. Od razu widać, że dana wiadomość dotyczy określonej kalkulacji, projektu czy kontaktu a ponadto jest możliwość otwarcia przypisania bezpośrednio z poziomu wiadomości,
 • bezpośredni wgląd w to, jakie wiadomości zostały wysłane w odniesieniu do danej kalkulacji, projektu czy kontaktu. Wiadomości te można od razu otworzyć. Wszystkie znajdują się w zakładce CRM kalkulacji, projektu i kontaktu.

Wpływa to na większą bezpośredniość komunikacji, oraz łatwy dostęp do informacji po zakończeniu procesu.

Wysyłanie korespondencji do klientów

Korzystanie z CRM korespondencja pozwala na wysyłanie wiadomości, które zostały wygenerowane w Plan-de-CAMpagne. Poczta zostaje na bieżąco zapisywana, co pozwala na późniejsze odtworzenie kompletnej historii korespondencji prowadzonej z danym klientem.

Każda korespondencja oparta jest na szablonie. Szablon tworzony jest (poprzez Plan-de-CAMpagne) w programie Word. Podczas tworzenia takiego listu, możliwe jest wstawienie danych dotyczących kontrahenta wprost z systemu, co znacznie ułatwia pracę i minimalizuje ryzyko pomyłki.

Aby stworzyć korespondencję, wystarczy kliknąć prawy

m przyciskiem myszy na wybranej osobie kontaktowej i utworzyć list według gotowego już szablonu.

Istnieje możliwość ich generowania:

 • wysyłki dokumentów Worda
 • wysyłkowych wiadomości e-mail w MS Outlook

Decydując się na program MS Word, należy wybrać żądany szablon, następnie uzupełnić pola z opisem i datą. Dowolnie można dokonać edycji tekstu oraz wprowadzać zmiany przed wysłaniem dokumentu.

Program MS Outlook wymaga, aby sprawdzić poprawność adresów kontaktowych. Podobnie jak w programie Word, należy wybrać szablon, wprowadzić opis oraz datę wysyłki. Wysłaną korespondencję można dowolnie przeglądać, poprzez wybór „Archiwum wiadomości”.

Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami jest elementem składowym modułu CRM . Głównym zadaniem CRM jest zarządzanie w Plan-de-CAMpagne zbiorem funkcji dotyczących komunikacji. Może to być rejestrowanie notatek powiązanych z rozmowami telefonicznymi lub przypisywanie pracownikom określonych ról (jak np. kierownik ds. klientów) w związku z poszczególnymi kontaktami, osobami do kontaktu i/lub projektami. Funkcja ta ułatwia i przyśpiesza zarządzanie firmą.

Przed korzystaniem z CRM należy wypełnić tabelę określającą poszczególne funkcje(kierownik ds. produkcji, kierownik projektu itd.) W tabeli „Role” widoczne są wszystkie utworzone role.

Możliwość połączenia zleceń z osobami prowadzącymi

Każde zlecenie jest prowadzone przez konkretną osobę, która odpowiedzialna jest za pomyślny jego przebieg, ciągłą kontrolę oraz sporządzenie raportów. Plan-de-CAMpagne pozwala na przypisanie konkretnych zleceń do osób, które są za nie odpowiedzialne.

Historia prowadzenia pracy przy zleceniu produkcyjnym

Zlecenie, które zostanie zakończone musi zostać w odpowiedni sposób udokumentowane. Historie wszystkich zleceń można w wygodny sposób przechowywać w jednym miejscu w Plan-de-CAMpagne. Narzędzie to pozwala także na szybkie wyszukanie interesującego nas zlecenia wg. Jego numeru produkcyjnego, danych o dostawcy lub innych dostępnych informacji.

 

 

5. Moduł Raporty produkcji

 

Moduł Raportów produkcji pozwala rejestrować i obserwować niepożądane błędy i czynności na produkcji.

Funkcjonalność modułu umożliwia:

 • generowanie dowolnej listy kodów błędów w zależności od potrzeb,
 • automatyczne zapisywanie raportów w tabeli Raportów ukończenia i pomyłek,
 • tworzenie różnego typu raportów na kilka sposobów,
 • automatyczną wysyłkę Raportów spod PDC do użytkownika,
 • przygotowanie kalkulacji naprawczej po utworzeniu raportu.

 

Wyróżnić można 5 typów raportów:

 • Raporty produkcji – Raporty powiązane z produkcją (operacje wewnątrz firmy)
 • Raporty gotowości – Raporty gotowości poszczególnych operacji
 • Końcowe raporty – Raporty gotowych produktów
 • Raporty zewnętrzne – Reklamacje
 • Przychodzące towary – Raporty z przyjęć materiałów

Można je utworzyć w prosty sposób poprzez użycie menu, korzystając z rejestracji czasów lub automatycznie.

 

Raportowanie przyjęć towarów

Każdy towar, który zostanie dostarczony na magazyn, powinien być wprowadzony do systemu. Tak, aby było wiadomo, co się z nim dalej dzieje. Plan-de-CAMpagne uwzględnia każdy towar w chwili przyjazdu do magazynu, nadaje mu konkretny numer, tak aby łatwo można było go odnaleźć w systemie, sprawdzić jego ilość lub miejsce, gdzie aktualnie się znajduje, co znacznie przyspiesza procesy produkcyjne.

 

Raportowanie odrzuceń z produkcji

Jeśli na produkcji pojawi się odstępstwo od prawidłowego wykonania operacji, istnieje możliwość odrzucenia jednego lub więcej gotowych elementów. Sytuacja taka może również zostać zarejestrowana w Programie PDC.

Należy w tym celu podać kod odrzucenia np. błąd wykonania oraz wpisać osobę odpowiedzialną za zgłoszenie.

Raportowanie odrzuceń pozwala na analizę przyczyn odrzucenia danej partii, częściową lub całkowitą eliminację problemu a co za tym idzie uniknięcie takich sytuacji w przyszłości.

Raportowanie awarii, usterek

Awarie i usterki są bardzo niepożądanym zjawiskiem na produkcji, jeśli jednak wystąpią, należy stworzyć odpowiednie raporty, które posłużą w celu ustalenia przyczyn ich powstania. Plan-de-CAMpagne umożliwia generowanie takich raportów. Ponadto przechowuje w archiwum szczegóły o wszystkich dotychczasowych usterkach, do których z łatwością można powrócić lub też stworzyć różnego typu statystyki.

Raportowanie reklamacji, gwarancji klientów

Istnieje możliwość stworzenia przez klienta raportu odnośnie materiału, który został dostarczony.

Zapis raportu w programie Plan-de-CAMpagne może się odbyć na 3 różne sposoby:

 • Poprzez Rejestrację produktu- Raporty zewnętrzne
 • Poprzez tabelę raportów produkcji
 • Wybranie w tabeli raportów produkcji ikony z raportem zewnętrznym
Kalkulacje naprawcze

Ciągła rejestracja błędów daje możliwość rozpatrywania ich, a co za tym idzie możliwość tworzenia kalkulacji naprawczych.

W momencie utworzenia kalkulacji naprawczej program automatycznie tworzy kopię oryginalnej kalkulacji, aby naprawić to, co zostało nieprawidłowo wykonane w kalkulacji pierwotnej. Ilość produkcji jest identyczna z ilością odrzuconą. Dla kalkulacji naprawczej konieczne jest nadanie numeru produkcyjnego – podobnie jak w zwykłej kalkulacji.

 

6. Moduł lista elementów BOM

Tworzyć można złożone drzewa materiałowe produktu. Przeznaczony jest do wytwarzania produktów złożonych składających się z artykułów, półfabrykatów, półproduktów lub artykułów produkcji.

Przykładowo, tworząc kalkulację stołu standardowo, będzie składał się on z ramy i blatu. Moduł BOM umożliwia dodatkowo podział ramy lub innych elementów na części składowe.

Tworzenie złożonych zleceń (struktura drzewa)

Złożone drzewo materiałowe w Plan-de-CAMpagne można utworzyć na dwa sposoby:

Z kalkulacji – zaczynając od końcowego produktu (na najwyższym poziomie), składając go następnie z podstawowych części. Aby to wykonać, należy:

 • dodać materiał magazynowy oraz zakupowy,
 • utworzyć kalkulację
 • utworzyć podkalkulację,

Poprzez tabelę materiałów – zaczynając od podstawowych części (od najniższego poziomu), następnie z tych części, tworząc końcowy produkt. Aby to wykonać, należy:

 • utworzyć materiał zakupowy i surowiec
 • utworzyć część, w której użyto materiału zakupowego i surowca
 • ewentualnie utworzenie innej części, w którą można wliczyć poprzednią część.

Podczas tworzenia półfabrykatu standardowego artykułu należy pamiętać o:

 • typie materiału- musi być Półfabrykat
 • wprowadzeniu minimalnej wartości materiału magazynowego

 

Kalkulacja i fakturowanie złożonych zleceń

Każdą z gałęzi drzewa złożonego produktu można wyodrębnić i stosować odrębną kalkulację, a także używać w innych wytwarzanych produktach.

Jeżeli chodzi o marże do kalkulacji pomiędzy operacjami a materiałami:

 • Podkalkulacja nie ma własnej marży. Jeśli kalkulacja zawiera podkalkulację, wtedy nie ma żadnej marży dodanej do głównej kalkulacji,
 • Półfabrykat posiada marżę. Jeśli kalkulacja zawiera Półfabrykaty(z magazynu) wtedy marża jest dodawana do głównej kalkulacji.

 

7. Moduł rejestracji czasów pracy online:

Rejestracja czasów pracy w programie do zarządzania i planowania produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych.Plan-de-CAMpagne posiada bardzo wygodne narzędzie, służące do rejestracji czasów pracy pracowników. Poprzez wykorzystanie tego modułu, przedstawione są w bardzo dokładny sposób:

 • faktyczne przepracowane godziny pracowników
 • liczba nadgodzin pracowników
 • spóźnienia oraz opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników
 • postęp realizacji procesu produkcyjnego
Rejestracja czasu przyjścia/wyjścia pracowników

Poprzez moduł rejestracji czasów pracy w programie Plan-de-CAMpagne firma ma możliwość rejestrowania dokładnej godziny wejścia i wyjścia każdego pracownika. Każdy pracownik posiada swój własny kod kreskowy, wygenerowany przez system. W momencie przyjścia oraz wyjścia z pracy, odbija swoją kartę, przez co system rejestruje dokładną godzinę.

Rejestracja czasów pracy przy zleceniach produkcyjnych

Możliwa jest także rejestracja czasów pracy dla zleceń produkcyjnych. Polega to na tym, że dane zlecenia podzielone jest na konkretne operacje, wymagane podczas procesu. Następnie rejestrowany jest przebieg każdej kolejnej operacji, co pozwala na ciągłe śledzenie w Plan-de-CAMpagne postępu realizowanych prac.

Rejestracja czasów pracy z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych, ułatwia rejestrację czasów pracy. Aby było to możliwe wystarczy wprowadzić na halę produkcyjną ekran dotykowy z podpiętym czytnikiem kodów kreskowych. Przewodniki produkcyjne, drukowane bezpośrednio z Plan-de-CAMpagne zawierają kody kreskowe dla każdej operacji. Kody te należy zeskanować w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia danej operacji, co automatycznie zapisywane jest w systemie i daje przejrzysty, dokładny obraz aktualnego postępu prac na hali produkcyjnej.

8. Moduł certyfikaty

Jakość produktów końcowych jest coraz ważniejszym czynnikiem w procesie produkcji. Moduł Certyfikaty programu Plan de Campagne pozwala na zagwarantowanie wymaganej jakości produktów końcowych, poprzez zapewnienie odpowiednich gatunkowo materiałów i surowców na każdym etapie produkcji.

Możliwość przypisania konkretnej dostawy materiału pod zlecenie produkcyjne

Aby nadać certyfikat materiału, należy przed jego zakupem włączyć opcję „Certyfikaty” dla konkretnego materiału w tabeli magazyn. Opcja ta powinna zostać wyłączona dopiero w chwili wyczerpania na magazynie danego materiału.

Kiedy certyfikowany materiał jest materiałem magazynowym, wówczas w zakładce „Towar” magazynu jest pokazywany poprzez dostawy z zakupów.

Nadawanie numerów certyfikatu oraz numerów seryjnych materiałom przyjmowanym na magazyn oraz materiałom będącymi produktem finalnym

Niektóre rodzaje surowca są dostarczane wraz z tzw. certyfikatem, lub jakimś innym dokumentem przyjęcia. Można łatwo zarejestrować certyfikat pochodzenia w Plan-de-CAMpagne posługując się modułem Certyfikaty.

W tym celu należy zarejestrować w karcie materiałowej, że surowiec lub towar został dostarczony jako materiał z certyfikatem. Jeśli wprowadzony zostanie przychodzący towar lub surowiec, to Plan-de-CAMpagne automatycznie nada numer wewnętrzny certyfikatu, który następnie będzie mógł być połączony z numerem rzeczywistym numeru certyfikatu. Istnieje również możliwość powiązania wewnętrznego numeru certyfikatu z fakturą szczegółową zakupów.

Jest również możliwe późniejsze połączenie faktury zakupowej z certyfikatem.

Możliwość przechowywania na magazynie jednego materiału (jeden indeks materiałowy) na różnych lokalizacjach

Wykorzystanie modułu pozwala na przechowywanie na magazynie takiego samego rodzaju materiału na różnych lokalizacjach. Odbywa się to poprzez przypisanie jednego indeksu materiałowego. Dodatkowo pomocne okazuje się wykorzystanie metod FIFO lub LIFO, pozwalających na szybszy i bardziej skuteczny przepływ materiałów magazynowych.

Możliwość lepszej gospodarki odpadami na magazynie widoczne będą np. niepełne formaty arkusza blachy niepełne profile itd.

Poprzez lepszą widoczność niepełnych formatów arkuszy lub też profili, możliwa jest znacznie lepsza gospodarka odpadami na magazynie. Pracownik, wchodzą do magazynu od razu widzi gdzie dany materiał ma swoje miejsce, dzięki czemu nie marnuje czasu na niepotrzebne szukanie.

9. Moduł Planowanie Projektów

Moduł planowania projektów – podgląd projektów przedstawiający aktualny stan realizacji zlecenia produkcyjnegoNarzędzie przeznaczone dla użytkowników, którzy stawiają na przejrzysty wgląd w postęp realizacji zlecenia. W graficzny sposób przedstawione są istotne informacje o przebiegu konkretnych operacji, następnie postęp danego zlecenia i ogólniej także poziom wykonania już kompletnego projektu.

Graficzne spojrzenie na plan realizowanych projektów w programie Plan-de-CAMpagneGraficzne spojrzenie na plan projektów

Graficzne przedstawienie czasów rozpoczęcia i zakończenia danych operacji jest bardziej przyjaznym i czytelnym sposobem dla użytkownika. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy dane operacje zachodzą na siebie, tzn. kolejna zaczyna się jeszcze w chwili trwania poprzedniej. Ponadto użycie odpowiednich kolorów, czyni taki plan jeszcze bardziej wyraźnym.

Możliwość planowania całego projektu jak i pojedynczych kalkulacji

Plan-de-CAMpagne nie ogranicza tylko do planowania całego, kompletnego projektu. To użytkownik decyduje, co chce zaplanować w systemie, czy ma to być cały projekt, dana operacja czy też poszczególne kalkulacje.

10. Moduł zarządzanie plikami CNC

Zarządzanie plikami CNC okazuje się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm wykorzystujących w swojej działalności obrabiarki sterowane numerycznie. Program napisany w celu konkretnej obróbki odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ od niego zależy poprawność przebiegu całego procesu. Plan-de-CAMpagne wspiera te działania poprzez automatyczne przesyłanie programów do maszyny i dodatkowo przechowując te programy pod odpowiednią kalkulacją.

Wysyłanie programów na maszyny

Przesyłanie programów odbywa się automatycznie, wprost z Plan-de-CAMpagne do konkretnej obrabiarki. Ograniczone zostaje dzięki temu ryzyko przez pracownika. Nie są konieczne inne przenośniki danych, gdyż system połączono jest bezpośrednio z maszyną.

Przechowywanie programów na maszynę pod konkretną kalkulacją

Każda kalkulacja ma określone operacje do niej przypisane, aby proces mógł przebiegać prawidłowo. Ponadto każda operacja, obejmująca proces obróbki na przykład na obrabiarce zazwyczaj wymaga przesłania kodu NC, sterującego pracą maszyny. Aby wszystko było zawarte w jednym miejscu, Plan-de-CAMpagne stwarza możliwość przechowywania wszystkich takich kodów pod konkretną kalkulacją. Umożliwia to szybkie ich odnalezienie w razie potrzeby, lub w przypadku chęci wykorzystania ich dla innych kalkulacji.

11. Moduł międzynarodowy

Moduł “Międzynarodowy” umożliwia rejestrowanie w Plan-de-CAMpagne zakupów i sprzedaży w innej walucie niż waluta domyślna, która została wybrana w ustawieniach. Możliwe jest także dokonywanie codziennej zmiany kursów walut oraz linkowanie opisów materiałów w innych językach, do wyświetlania na dokumentach (np. Faktura międzynarodowa) itd.

Obsługa walut

Należy zwrócić szczególną uwagę na istnienie różnicy pomiędzy zakupami i sprzedażą, a drogą zamiany waluty. Aby dodać nowy symbol waluty, należy wybrać symbol waluty z listy lub też wprowadzić własny.

W Plan-de-CAMpagne istnieje możliwość zmiany większej ilości kursu walut w szybki sposób. Ma to szczególne zastosowanie dla firm, które znajdują się na zewnątrz Unii Europejskiej lub też mają interesy z jej krajami.

Dodatkowo wybrać można, w którym formacie podawać ceny: w walucie domyślnej lub w innej walucie, ustawionej przez użytkownika.

Zakupy i sprzedaż w walucie zagranicznej

Istnieje wyraźna różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży wyrażoną w różnej walucie w zależności od tego czy dotyczy zakupu czy sprzedaży.

W przypadku zakupu, ogólnie to dostawca określa, w jakiej walucie dokonywana będzie transakcja. Takie, zmiany kursów nie mają wpływu na cenę materiału w innej walucie, ale mają wpływ na przeliczenie ceny, we własnej walucie domyślnej.

Ceny sprzedaży są zwykle przechowywane w domyślnej walucie. Takie, zmiany kursów nie są wiec później istotne.

Jedynie w przypadku użycia różnych wartości walut podczas kupna i sprzedaży wypełnić należy pole “Waluta sprzedaży”oraz “Waluta Kupna”, inaczej należy te pola pozostawić puste, ponieważ system korzystać będzie z wartości domyślnej waluty.

Możliwość generowania cen na dany kraj
Materiał na magazynie w różnych językach

12. Moduł alternatywni dostawcy

Korzystanie z modułu alternatywni dostawcy w Plan-de-CAMpagne umożliwia zapisanie (cen) umów z dostawcami na dostawę danego materiału. Jest to możliwe w odniesieniu do materiałów i podwykonawców. Na przykład wpisując ilość i rodzaj materiału, Plan-de-CAMpagne pobierze prawidłową cenę(wybraną, jako aktywną), jeśli zostanie wybrany odpowiedni dostawca.

Oferty cenowe rożnych dostawców mogą się miedzy sobą różnić. Inne są także terminy dostawy w zależności od możliwości dostawcy. Plan-de-CAMpagne na tej podstawie przedstawia użytkownikowi rożnych możliwości, tak, aby można było wybrać tą najbardziej korzystną dla danej sytuacji produkcyjnej.

Przechowywanie cen materiałów od różnych dostawców

W przypadku materiału magazynowego, produkty są zamawiane spod karty materiałowej. System nie pobiera linii ceny w kalkulacji. Zakup materiału następuje poprzez kartę materiałową.

W przypadku pracy z materiałami różnego rozmiaru w obrębie jednego typu, tworzone są dla każdego z nich oddzielne karty materiałowe.

Każda linia ceny może posiadać własny, standardowy rozmiar. Wynika to z faktu, iż dostawca może sprzedawać w różnych opakowaniach zawierających na przykład 10 bądź 100 sztuk. Wówczas większa ilość jest sprzedawana po niższej cenie.

Dla jednostek metr i metr2 wygląda to trochę inaczej, dlatego postępowanie jest nieco inne.

Przechowywanie cen kooperacji od różnych dostawców

Jeśli dodane zostają zewnętrzne operację ( kooperację), w których jest zdefiniowanych kilku dostawców( kilka linii cen), wówczas system wybiera dostawcę, który ustawiony jest, jako domyślny. Możliwy jest wybór innego dostawcy, korzystając z linii cen, gdzie jest on także uwzględniony.

Przechowywanie informacji odnośnie ceny ( w zależności od przedziału ilościowego) i czasu dostawy

13. Moduł negocjacji cen

W procesie zakupów istnieje wiele sytuacji oraz czynników, które są istotne i mają miejsce podczas tworzenia zamówienia. Moduł Negocjacja cen programu Plan-de-CAMpagne jest narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji w trakcie zakupu. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że na samym końcu to użytkownik musi podjąć decyzję, u którego dostawcy ostatecznie złożyć zamówienie. Nie tylko cena i czas dostawy, ale także inne czynniki mają wpływ na proces zakupu (np. termin płatności, ilość zamówienia lub warunki dostawy).

Wysyłanie zapytań ofertowych do różnych dostawców

Użytkownik jest w stanie wybrać najlepszą z ofert wtedy, gdy ma do wyboru kilka różnych propozycji. W tym celu należy wysłać zapytania ofertowe do interesujących nas dostawców. Plan-de-CAMpagne umożliwia wysłanie takich zapytań ofertowych w oparciu o gotowe szablony, lub też szablony dowolnie utworzone przez użytkownika. Po otrzymaniu ofert od dostawców, użytkownik jest w stanie za pomocą specjalnych filtrów wyszukać, w szybki sposób najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie.

Zapytanie ofertowe można stworzyć na kilka sposobów:

 • ręcznie
 • utworzenie spod kalkulacji
 • utworzenie spod listy zakupów
 • spod tabeli materiałowej

W zależności skąd generowane zapytanie dane są wypełniane automatycznie. Należy wybrać z dostępnej listy tych dostawców, od których chcemy uzyskać zapytanie ofertowe.

Rozpatrywanie i przechowywanie historii odnośnie negocjacji cen na dany materiał

W momencie, gdy dostawca odpowie na zapytanie handlowe, wówczas należy przetworzyć te dane w zapytaniach ofertowych. Otrzymując odpowiedź na zapytanie od kilku dostawców, Plan-de-CAMpagne pokazuje najbardziej opłacalną ofertę. W momencie wyboru i zaakceptowaniu oferty, przycisk procesu odpowiedzi staje się jasno szary i nieaktywny.

14. Moduł cenniki

Moduł Cenniki jest przeznaczony do zapisu porozumień cenowych z klientami. Istnieje możliwość stworzenia cennika dla wybranej grupy klientów ( podział w zależności czy jest to duży klient, stały klient, jednorazowy klient itd.), dla konkretnego klienta, dla wybranej grupy materiałów na magazynie, dla konkretnego materiału. Stworzony cennik może obowiązywać w określonym terminie, dla dowolnej ilości artykułów. W programie Plan-de-CAMpagne można również dowolnie edytować każdy z powstałych cenników.

Wprowadzanie cenników

Program Plan-de-CAMpagne umożliwia wprowadzanie cennika poprzez użycie:

 • okna głównego
 • tabeli klientów
 • tabeli materiałów i karty materiałowej
 • tabeli klas kontrahentów
 • tabeli grup materiałowych

Podstawą stworzenia cennika jest dobrze sporządzona kalkulacja i cena sprzedaży. Dane do cennika pobierane są z kilku miejsc w programie. Pobieranie tych danych ma pewną ustalą hierarchię. W hierarchii system kieruje się typem cennika, który został zaznaczony. Jeśli utworzona została kalkulacja lub projekt, wówczas zawsze znane są dane takie jak: klient, numer materiału oraz liczba sztuk.

Ustalone ceny na określony materiał, artykuły standardowe, dla określonej grupy odbiorców ceny lub też pod konkretnego kontrahenta

Cenę można edytować na 3 sposoby:

 • poprzez wpisanie nowego numeru bezpośrednio,
 • przez wprowadzanie przyrostowe,
 • poprzez zmianę procentową

Należy pamiętać, że:

 • modyfikacje mogą być wprowadzane tylko dla cenników tego samego typu,
 • tylko 1 wartość można odrzucić bez zaznaczenia. Sama wartość nie może być modyfikowana,
 • jeśli zaznaczenie zawiera różne ceny, wówczas można wprowadzić nową cenę. Nie jest możliwe wprowadzanie modyfikacji w relacjach starej ceny.

Ustalając cenę na określony materiał, podczas wyboru grupy materiałów, dostępna jest opcja Upust-porozumienie. Upust taki pojawia się wtedy w cenie sprzedaży w danych materiałowych.

Istnieje także możliwość wprowadzenia specjalnej ceny dla konkretnego materiału. Można wpisać zarówno cenę netto jak i brutto za sztukę.

W przypadku używania modułu „międzynarodowego” waluta musi być taka sama. Jeśli waluty będą się różnić, system nie wygeneruje cennika. Ułatwieniem jednak jest wyświetlanie aktualnych danych odnośnie artykułu.

Jeżeli tworzone jest zamówienie handlowe, do którego dodawane są materiały, wówczas istnieje możliwość korzystania z cenników. Później nie jest już możliwa modyfikacja ceny. Dla tego typu zamówień handlowych, można dodać specjalny narzut. Jeżeli zostanie ustawiony na 0 wówczas cena nie będzie się zwiększała.

Cennik w projektach lub kalkulacjach

W chwili utworzenia nowej linii projektu lub dodaniu materiału do kalkulacji, system sprawdza, czy dla wybranego materiału istnieje cennik. Jeśli zmodyfikowana zostanie ilość lub numer materiału system ponownie sprawdza istnienie cennika. Również w linii materiału można odrzucić cenę z cennika. Możliwe jest wykonanie tego spod zakładki ‘Dodatki’ w tabeli sprzedaż.

Cenniki w zależności od zamawianej ilości z uwzględnieniem przedziałów czasowych (oferty sezonowe)

Cennik, który powstaje może obowiązywać w określonym terminie, dla dowolnej ilości artykułów.

Przykłady praktycznych zastosowań cennika sezonowego:

 • posezonowa wyprzedaż do końca roku,
 • sprzedaż hurtowa przy zakupie powyżej 100 sztuk

Zarządzanie i wspieranie cennika odbywa się poprzez tabele” Cenniki”.

Linie cenników, które nie są więcej potrzebne, mogą być przeniesione do historii. W tym celu należy otworzyć pożądaną linię cennika i zaznaczyć opcję Historia.

15. Moduł handlowy

Moduł handlowy Plan-de-CAMpagne, oferuje możliwość szybkiego dostarczania produktów, poprzez prowadzenie sprzedaży bezpośrednio z magazynu. Moduł ten doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym występują krótkie procesy logistyczne. Możliwe jest także rejestrowanie i dokonywanie długich list zamówieniowych z wieloma różnymi artykułami i produktami z pomocą modułu handlowego.

Uproszczony model produkcji

Zamówienie handlowe ma kolejny numer kalkulacji podobnie jak zamówienie produkcyjne. Ten unikalny numer system przypisuje samoczynnie. Numeracje dla zamówień produkcyjnych i zamówień handlowych wyglądają identycznie, ponieważ system używa automatycznej ciągłej numeracji.

Zamówienie handlowe w Plan-de-CAMpagne można utworzyć na trzy sposoby:

 • przez przycisk „Nowe zamówienie handlowe” z paska narzędziowego
 • z projektu
 • poprzez kalkulację
Sprzedaż bezpośrednio z magazynu

Moduł handlowy umożliwia sprzedaż bezpośrednio z magazynu, co znacznie przyspiesza proces sprzedaży. Jest to na przykład:

 • dostawa części materiału z lub bez konieczności wyliczania kosztów powstałych z produkcji – sprzedaż materiału magazynowego
 • sprzedaż materiału wyprodukowanego na magazyn bez konieczności ponownego przygotowania planu produkcji
Różnice między zamówieniem handlowym a numerem produkcyjnym
 • Dane wprowadzane do numeru produkcyjnego.
 • Rozmiar serii i ilość zamówiona na ogół zawsze równe 1.
 • Możliwe jest dodanie materiału, bez możliwości dodawania operacji.
 • Przez tabelę materiału można wprowadzić datę dostawy. Wraz z datą dostawy możliwe jest zdefiniowanie daty dostawy całego zamówienia handlowego.
 • Dostawa może mieć miejsce poprzez materiał (linię handlu). Możliwa jest również częściowa dostawa poprzez linie handlu.
 • Czynności fakturowania dla zwykłych dostaw. Może być dla całości zamówienia lub dla częściowego zamówienia

16. Faktury terminowe:

Jeśli kalkulacja lub projekt zostaną zlecone do wykonania, może być konieczne, aby wysłać fakturę przed ukończeniem produkcji, rozłożyć fakturę na raty, dokonać przedpłaty. Pomocny w tym celu okazuję się moduł Faktur terminowych. Moduł ten jest dodatkowym uzupełnieniem normalnego procesu fakturowania w Plan-de-CAMpagne.

Dzielenie sprzedaży na raty oraz kontrola płatności częściowych

Moduł faktury terminowe pozwala dzielenie na kilka części fakturę końcową. Tworzenie raty faktury końcowej odbywa się za pomocą linii terminów.

Linię terminów można utworzyć na dwa sposoby:

 • Poprzez ustawienie wartości dla każdej linii terminu
 • Poprzez użycie kodu podziału

Z projektów można utworzyć linie rat tych, które są przypisane do ogółu projektu lub też rat, które są przypisane do pojedynczych linii projektu.

Proces tworzenia linii rat do fakturowania składa się z 4 etapów:

 • tworzenie linii terminów
 • zwolnienie linii terminów
 • zatwierdzenie linii terminów
 • fakturowanie linii terminów
Definicja szczegółów płatności
Praca z przedpłatą

Moduł zawiera narzędzie do pracy z przedpłatami dokonywanymi przez klientów.

17. Tworzenie skryptów

Moduł umożliwiający pisanie i odczyt skryptów

Możliwe jest utworzenie dla klienta skryptów, które spełniać będą jego dodatkowe oczekiwania. Moduł tworzenia skryptów skierowany jest do firm, które we własnym zakresie zamierzają je pisać na swoje potrzeby. Innym rozwiązaniem jest zlecenie utworzenia skryptów osobie zajmującej się wdrożeniem systemu, a zakup jedynie modułu służącego do ich odczytu.

Przykładem skryptu może być dodatkowe zapotrzebowanie na określenie kosztów danej operacji. Np. firma postanowiła świadczyć usługę cięcia laserem dla klientów. Wówczas wykazuje zapotrzebowanie na dodatkowy skrypt w systemie, umożliwiający oszacowanie kosztów takiej operacji.

18. Moduł odczytu skryptów

Możliwość użytkowania skryptów

Moduł ten służy do użytkowania napisanych skryptów. Mogą być one napisane przy użyciu modułu do tworzenia skryptów, lub stworzone przez wdrożeniowców. W sytuacji, gdy ma to być jednorazowe utworzenie jednego lub kilku skryptów, bardziej racjonalnym rozwiązaniem okazuje się zakup jedynie modułu do odczytu.

19. Moduł Plan-de-CAMpagne online Ebuisness

Udostępnianie kontrahentom określonych informacji drogą elektroniczną, tworzenie elektronicznych profili kontrahentów lub też sprzedaż przez sklep internetowy.

Sklep internetowy

Powstał z myślą o coraz większej ilości klientów, którzy wybierają drogę zakupów poprzez strony internetowe. Z łatwością można przeglądać ofertę z dostępnymi produktami, a także uzyskać dodatkowe informacje na ich temat.

Możliwość składania zamówień przez Internet
Podgląd stanów magazynowych przez Internet

Opcja podglądu stanów magazynowych pozwala na natychmiastowe sprawdzanie dostępności danego materiału lub produktu na magazynie. Jeżeli występują ostatnie sztuki danego produktu, klient ma możliwość rezerwacji, tak, aby mieć pewność, że zrealizuje proces zakupu.

20. Moduł serwisowy

Moduł serwisowy skierowany jest głównie dla przedsiębiorstw, które przeprowadzają stała lub okresową konserwację maszyn i urządzeń.

Przeglądy i kontrola nad serwisami maszyn

Proces związany z przeglądem i serwisem maszyn okazuje się dużo prostszy i bardziej zorganizowany przy użyciu modułu serwisowego Plan-de-CAMpagne. Poprzez możliwość integracji z innymi modułami, uzyskać można przejrzysty obraz terminów kontroli czynności z nimi związanych. Ponadto wszystkie przeprowadzone operacje zapamiętywane są w historii programu, dzięki czemu zawsze łatwo można do nich powrócić.